Statut szkoły

 

STATUT

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZTYNIETekst jednolity z uwzględnieniem poprawek z dnia 22 czerwca 2011 roku przyjęty przez radę pedagogiczną

Czerwiec 2011

 

SPIS TREŚCI


ROZDZIAŁ I

Ogólne informacje o szkole


ROZDZIAŁ II


Cele i zadania szkoły

ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy szkoły

ROZDZIAŁ IV

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły

Wychowawca
Zespoły przedmiotowe
Zespoły wychowawcze
Pedagog szkolny
Doradca zawodowy
Organizacja i regulamin biblioteki
Realizacja innych zadań

ROZDZIAŁ V

Organy szkoły
Dyrektor szkoły
Rada pedagogiczna
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Zasady współpracy organów szkoły
Zastępca dyrektora szkoły
Inne stanowiska kierownicze w szkole

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele
Inni pracownicy szkoły
Nadzór pedagogiczny

ROZDZIAŁ VII

Rekrutacja uczniów do szkoły

ROZDZIAŁ VIII

Prawa ucznia
Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia
Obowiązki ucznia
Nagradzanie i karanie uczniów

ROZDZIAŁ IX

Prawa i obowiązki rodziców

ROZDZIAŁ X

Ocenianie wewnątrzszkolne
Cele oceniania wewnątrzszkolnego i ogólne zasady oceniania osiągnięć uczniów
Zasady informowania o wymaganiach edukacyjnych
Warunki dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
Funkcje i kryteria oceniania
Metody oraz zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów
Sposoby rejestrowania osiągnięć i postępów uczniów
Zasady ustalania ocen zachowania i sposoby informowania
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach, postępach i ocenie zachowania ucznia
Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
Egzamin klasyfikacyjny
Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia
Egzamin poprawkowy
Warunki uzyskania promocji i ukończenia szkoły
Olimpiady przedmiotowe
Wyróżnienia i nagrody
Ustalenia końcowe

ROZDZIAŁ XI

Egzamin maturalny

ROZDZIAŁ XII

Tradycje i ceremoniał szkoły

ROZDZIAŁ XIII

Postanowienia końcowe


ROZDZIAŁ I

Ogólne informacje o szkole

§ 1

 

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Olsztynie, zwane dalej „szkołą” lub „liceum” jest trzyletnim liceum ogólnokształcącym opartym na podbudowie programowej gimnazjum przekształconym uchwałą Nr LVIII/857/2002 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 stycznia 2002 r. ze średniej szkoły ogólnokształcącej o nazwie „I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza z siedzibą w Olsztynie”.
  2. Szkoła powstała 4 czerwca 1945 r.
  3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Mickiewicza 6.
  4. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Olsztyn.
  5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
  6. Liceum jest jednostką budżetową działającą m. in. na podstawie:


1) Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą”.
2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami - tekst jednolity).
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami - tekst jednolity).
4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami).
5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami).ROZDZIAŁ II

Cele i zadania szkoły

§ 2

  1. Celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, a także stworzenie optymalnych warunków bezpieczeństwa, higieny pracy oraz promocji i ochrony zdrowego trybu życia.
  2. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie, a także w przepisach i aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
  3. Szkoła, realizując zadania wynikające z ustawy:


1)umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości;
2)wspiera uczniów w dokonywaniu wyboru dalszego kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz dostarcza informacji w tym zakresie;
3)kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
4)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;
5)zapewnia właściwą jakość procesu dydaktyczno-wychowawczego;
6)podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej oraz językowej.


4. Szkoła umożliwia w szczególności:


1) przygotowanie do podjęcia dalszego kształcenia na studiach wyższych, kształcenia zawodowego lub podjęcia pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
2) rozwój uzdolnień, talentów i zainteresowań na nadobowiązkowych zajęciach poza-lekcyjnych;
3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także korzystanie z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
4) w miarę możliwości pobieranie nauki przez młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
5) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
7) organizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu (według obowiązujących przepisów);
8) opiekę nauczyciela podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych w szkole i poza terenem szkoły, np. w czasie wycieczek, zawodów sportowych, itp.;
9) opiekę w czasie przerw międzylekcyjnych;
10) w miarę możliwości i posiadanych środków, sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza:

a) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole,
b) nad uczniami, którzy na skutek warunków rodzinnych lub wypadków losowych wymagają szczególnych form opieki;
(decyzję o objęciu ucznia opieką indywidualną podejmuje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy);

11) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
12) korzystanie z internetu w sposób uniemożliwiający dostęp do treści stanowiących zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów;
13) naukę religii lub etyki zainteresowanym uczniom;
14) poszczególnym organom szkoły i pojedynczym nauczycielom swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i szcze-gółowo w niniejszym Statucie;
15) poszanowanie przekonań światopoglądowych i religijnych pracowników szkoły i  społeczności uczniowskiej.

5. Ogólne cele i zadania wychowawcze szkoły:

1) uczenie szacunku do każdego człowieka;
2) uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego;
3) przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego;
4) kształtowanie postaw patriotycznych;
5) uczenie tolerancji, akceptacji siebie i innych ludzi;
6) kształtowanie osobowości ucznia;
7) wychowanie kulturalne, estetyczne, ekologiczne i zdrowotne;
8) ochrona młodzieży przed zagrożeniami;
9) przeciwdziałanie uzależnieniom;
10) osłabianie i eliminacja czynników ryzyka, które sprzyjają podejmowaniu zachowań ryzykownych.

6. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze szkoły określają program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki.ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy szkoły

§ 31.Nauka w szkole jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2.Czas trwania nauki w liceum trwa 3 lata.
3.Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku kalendarzowego, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.
4.Terminy rozpoczęcia i zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
5.Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)szkolny zestaw programów nauczania;
2)program wychowawczy szkoły;
3)program profilaktyki.

6.Podstawowymi formami działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły są:

1)obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2)dodatkowe zajęcia edukacyjne;
3)zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży;
4)nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

7.W liceum obowiązuje system klasowo-lekcyjny.
8.Podstawową jednostką lekcyjną w liceum jest godzina lekcyjna.
9.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
10.Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział.
11.Nabór uczniów do oddziałów odbywa się wg zasad określonych w rozdziale VII.
12.Podstawę organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa ar-kusz organizacji liceum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania poszczególnych oddziałów przedstawiony do 30 kwietnia każdego roku.
13.Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.   
14.Arkusz organizacji liceum określa w szczególności:

1)liczbę pracowników, w tym stanowiska kierownicze;
2)ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych;
3)ogólną liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
4)liczbę godzin przedmiotów dodatkowych i zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

15.Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły w oparciu o zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę arkusz organizacji liceum zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny.
16.Dyrektor szkoły corocznie, w ramach posiadanych środków finansowych, podejmuje decyzję w sprawie podziału pojedynczego oddziału na grupy w celu prowadzenia zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, przestrzegając przy tym zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, a w szczególności:

1)liczebności oddziału;
2)liczby dziewcząt i chłopców w oddziale;
3)realizacji zajęć laboratoryjnych;
4)przystosowania sal do prowadzenia zajęć.

17. Niektóre zajęcia obowiązkowe (jak np.: kształcenie w zakresie rozszerzonym, nauczanie języków obcych), koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych.
18. Dyrektor liceum w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
19. Uczeń dokonuje wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, z listy określonej przez szkołę, w momencie złożenia podania o przyjęcie do szkoły.
20. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz możliwościami finansowymi szkoły. Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest bezpłatny.
21. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.
22. Szkoła zapewnia uczniom:

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) bibliotekę;
3) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
4) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
5) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

23. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest dzia-łalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
24. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa w ust. 23, wymaga zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
25. Realizując zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze szkoła może współpracować z ośrodkami doskonalenia i zakładami kształcenia nauczycieli, szkołami wyższymi i innymi jednostkami świadczącymi usługi na rzecz edukacji.
26. Za zgodą dyrektora szkoły zakłady kształcenia nauczycieli oraz uczelnie wyższe kształcące nauczycieli mogą zawierać z nauczycielami szkoły umowę o odbywaniu szkolnych praktyk studenckich.ROZDZIAŁ IV

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły


Wychowawca

§ 41.Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi swoją klasę przez 3 lata, z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 3 i 5.
3.Jeżeli wychowawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie prowadzić klasy, dyrektor szkoły:

1)zarządza zastępstwo;
2)przydziela klasę innemu nauczycielowi, jeżeli okres niedyspozycji wychowawcy jest dłuższy niż 3 miesiące.

4.W przypadku krótkoterminowej nieobecności wychowawcy jego obowiązki przejmuje tzw. wychowawca wspierający, wyznaczany przez dyrektora szkoły na początku każdego roku szkolnego.
5.Społeczność danej klasy, poprzez samorząd klasowy rodziców i uczniów może zwrócić się do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.

1)wniosek taki powinien wyrażać wolę większości rodziców uczniów danej klasy  (to znaczy co najmniej 50% głosów) i być sformułowany na piśmie oraz zawierać podpisy wnioskodawców;
2)o zaistniałej sytuacji nauczyciel, którego dotyczy zastrzeżenie powinien być bez-zwłocznie zawiadomiony przez dyrektora szkoły;
3)radzie pedagogicznej, na wniosek zainteresowanego nauczyciela lub też dyrektora szkoły, przysługuje prawo wyrażenia w powyższej kwestii własnej opinii;
4)decyzję w sprawie wniosku podejmuje dyrektor szkoły, po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanych stron.

6.Wychowawca będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem dziecka, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły, tworząc wa-runki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym.
7.Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego w szkole, mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych, zarówno w zespole uczniowskim, jak i między uczniami      i nauczycielami.
8.Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa wyżej:

1)otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;
2)wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy – prowadzi dokumentację klasy;
3)planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące klasę,
b)ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wycho-wawcy zgodnie z programem wychowawczym, programem profilaktyki oraz wytycznymi dyrektora szkoły,
c)organizuje wycieczki klasowe, w oparciu o regulamin organizacji wycieczek;

4)współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i  koor-dynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szcze-gólnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
5)utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo–wychowawczych ich dzieci,
b)okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od nich wsparcia w celu prawidłowej realizacji procesu wy-chowawczego szkoły,
c)włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

6)odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym i inny-mi specjalistami, świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, zainteresowań i predyspozycji oraz szczególnych uzdolnień uczniów, organizującymi odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych;
7)w celu zapewnienia ciągłości i skuteczności procesu wychowawczego organizuje spotkania z rodzicami nie mniej niż cztery razy w roku szkolnym;
8)na wniosek rodziców lub z własnej inicjatywy organizuje spotkania rodziców z   innymi nauczycielami lub dyrekcją szkoły;
9)ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowa-nych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.

9.Dyrektor szkoły umożliwia zainteresowanym nauczycielom udział w dodatkowych szkole-niach, kursach oraz studiach związanych z tematyką wychowawczą, w taki sposób, aby nie zostały zakłócone zajęcia dydaktyczne.


Zespoły przedmiotowe

§ 51.W celu realizacji zadań dydaktycznych dyrektor szkoły powołuje zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych.
2.Głównym zadaniem zespołów przedmiotowych jest wszechstronne działanie zmierzające  do podnoszenia poziomu pracy dydaktycznej szkoły. W szczególności do zadań zespołów przedmiotowych należy:

1)wybór programu nauczania i opracowanie programu autorskiego;
2)uzgadnianie sposobu realizacji wybranego programu nauczania przedmiotu;
3)korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
4)opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania wiedzy uczniów;
5)opracowanie kartotek zadaniowych i arkuszy egzaminacyjnych;
6)opracowanie metod badania wyników nauczania;
7)badanie i analiza wyników nauczania na poszczególnych poziomach;
8)analiza wyników egzaminów maturalnych i ich wykorzystanie do oceny jakości po-ziomu kształcenia;
9)organizacja konkursów szkolnych;
10)organizacja etapów szkolnych konkursów i olimpiad przedmiotowych;
11)wymiana doświadczeń między nauczycielami;
12)otaczanie opieką nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole;
13)wyposażanie pracowni przedmiotowych w różnorakie pomoce dydaktyczne.
3.Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu, wybierany na pierwszym spotkaniu zespołu w danym roku szkolnym.
4.Przewodniczący zespołu przedmiotowego:

1)planuje działania zespołu w danym roku szkolnym, a plan pracy zespołu przedstawia dyrektorowi szkoły w określonym przez niego terminie;
2)przydziela członkom zespołu zadania wynikające z planu pracy zespołu;
3)stwarza atmosferę pracy twórczej i życzliwości w zespole;
4)opracowuje harmonogram konkursów wewnątrzszkolnych, konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5)dwa razy w ciągu roku składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z pracy zespołu.


Zespoły wychowawcze

§ 6

1.W celu realizacji zadań wychowawczych dyrektor szkoły powołuje zespoły wychowawcze składające się z wychowawców wszystkich oddziałów tego samego rocznika.
2.Do zadań zespołów wychowawczych należy:

1)opracowanie projektu programu wychowawczego i programu profilaktycznego;
2)monitorowanie realizacji w/w programów;
3)opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów;
4)opracowanie i zatwierdzenie procedur nagradzania i karania uczniów;
5)analizowanie i przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków z analizy efektów pracy wychowawczej szkoły.

3.Pracą zespołu wychowawczego kieruje przewodniczący zespołu, wybierany na pierwszym spotkaniu zespołu w danym roku szkolnym.
4.Przewodniczący zespołu wychowawczego:

1)planuje pracę wychowawczą zespołu w danym roku szkolnym, a plan pracy zespołu przedstawia dyrektorowi szkoły w określonym przez niego terminie;
2)przydziela członkom zespołu zadania wynikające z planu pracy zespołu;
3)stwarza atmosferę pracy twórczej i życzliwości w zespole;
4)dwa razy w ciągu roku składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z pracy zespołu.


Pedagog szkolny


§ 7

1.W celu wspierania realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoła zatrudnia peda-goga, prowadzącego poradnictwo pedagogiczne.
2.Do zadań pedagoga należy:

1)rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn nie-powodzeń szkolnych;
2)określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym także uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3)organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom;
4)podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z pro-gramu wychowawczego i programu profilaktycznego;
5)wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego.


Doradca zawodowy


§ 8

1.W szkole istnieje stanowisko szkolnego doradcy zawodowego, prowadzącego poradnictwo edukacyjnozawodowe.
2.Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:

1)planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia;
2)podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki oraz pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

3.W szkole funkcjonuje także system doradztwa prozawodowego, który opiera się na:


1)działaniach Szkolnego Ośrodka Kariery w zakresie:

a)organizacji i zapewnienia dostępu do źródeł informacji mających ułatwić młodzieży podejmowanie właściwych decyzji związanych z wyborem zawodu i  kierunku dalszego kształcenia,
b)gromadzenia, uaktualniania, udostępniania materiałów edukacyjnych i informa-cyjnych,
c)organizacji zajęć o charakterze edukacyjno–informacyjnym związanych, z wy-borem zawodu i kierunkiem dalszego kształcenia,
d)koordynacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego;


2)organizowaniu zajęć przygotowujących młodzież do aktywnego wejścia na rynek pracy, w tym:

a)zajęć z podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie,
b)lekcji wychowawczych;

3)współpracy z poradnią psychologiczno–pedagogiczną w zakresie:

a)organizowania dla młodzieży warsztatów zawodowych oraz warsztatów rozwi-jających umiejętności zdawania egzaminów,
b)prowadzenia badań psychologicznych, wspomagających wybór kierunku dal-szego kształcenia,
c)organizacji punktu konsultacyjnego dla uczniów i rodziców, w którym lekarz medycyny pracy udziela porad dotyczących wskazań i przeciwwskazań medycznych związanych z wybranym zawodem;

4)współpracy z Warmińsko–Mazurską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie tworzenia jednolitego systemu informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz zwiększania dostępu do usług świadczonych przez doradców zawodowych;
5)współpracy z innymi instytucjami wspomagającymi działalność szkoły w zakresie poradnictwa edukacyjno–zawodowego, w tym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Urzędu Pracy w Olsztynie.


Organizacja i regulamin biblioteki

§ 9

1.Szkoła dysponuje biblioteką szkolną, która jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, wypo-sażoną w centrum multimedialne, realizującą potrzeby dydaktyczno–wychowawcze szkoły, służącą doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

1)zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblio-teki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
2)zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedago-gicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
3)przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na dzia-łalność biblioteki;
4)zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;
5)wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelni-czej, informacyjnej i medialnej;
6)inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;
7)zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;
8)hospituje i ocenia pracę biblioteki.

3.Nauczyciel – bibliotekarz:

1)w zakresie pracy pedagogicznej:

a)udostępnia zbiory biblioteki w wypożyczalni, w czytelni, a także do pracowni przedmiotowych,
b)prowadzi działalność informacyjną i propagującą czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
c)zapoznaje czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
d)udziela uczniom porad w doborze lektury w zależności od ich indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
e)prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią indywidualny instruktaż,
f)współpracuje z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami or-ganizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czy-telniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia;

2)w zakresie pracy organizacyjno–technicznej:

a)przedkłada dyrektorowi szkoły projekt budżetu biblioteki,
b)troszczy się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
c)gromadzi zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadza ich selekcję,
d)prowadzi ewidencję zbiorów,
e)klasyfikuje, kataloguje, opracowuje technicznie i konserwuje zbiory,
f)organizuje warsztaty działalności informacyjnej,
g)prowadzi dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną i okresową oraz indywidualny pomiar aktywności czytelniczej uczniów,
h)planuje pracę, opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki, a także ter-minarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
i)składa do dyrektora szkoły roczne sprawozdanie z pracy biblioteki i oceny sta-nu czytelnictwa w szkole,
j)ma obowiązek korzystać z ogólnie dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.


§ 10

1.Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00–15:30.
2.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3.Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.
4.Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.
5.Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z mate-riałów bibliotecznych.
6.Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. olimpijczykom, maturzystom, itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu.
7.Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, będzie ukarany uwagą wpisaną do edziennika.
8.Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.
9.Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania in-formacji bibliograficznych.
10.Czytelnik, który zniszczył lub zagubił książkę oraz inne materiały z biblioteki, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
11.Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem danego roku szkolnego.
12.Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki oraz karty bibliotecznej.
13.Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne oraz utrzymanie ładu i porządku na swoim stanowisku pracy.


Realizacja innych zadań

§ 11

1.Inne zadania szkoła realizuje poprzez:

1)wycieczki edukacyjne mające formę:

a)wyjazdów integracyjnych dla klas pierwszych,
b)zielonych szkół,
c)wyjazdów na pokazy doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych na uczelnie wyższe,
d)wyjazdów do Sejmu RP,
e)wyjazdów na targi edukacyjne,
f)pozaszkolnych zajęć dydaktycznych;

2)polsko–niemieckie wymiany zagraniczne młodzieży:

a)z Amos Comenius Gimnazjum w Bonn,
b)z Berufskolleg w Herne;

3)pielęgniarkę świadczącą działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz opiekę i pomoc medyczną.

2.Szkoła posiada także pomieszczenia o specjalnym charakterze oraz obiekty, które wspoma-gają jej funkcjonowanie:

1)izba pamięci;
2)archiwum;
3)centrum multimedialne;
4)radiowęzeł;
5)sklepik;
6)ogród szkolny;
7)szatnie.

3.Dla usprawnienia pracy dydaktycznej szkoła dysponuje pomieszczeniem ze sprzętem ksero. Uczeń ma dostęp do „ksero” za pośrednictwem nauczycieli przedmiotów i wychowawcy.
4.Zasady korzystania z niektórych pomieszczeń szkolnych, w tym pomieszczeń o specjalnym charakterze, określają szczegółowo odrębne regulaminy.


§ 12

1.W szkole obowiązuje elektroniczny system kontroli frekwencji i postępów w nauce, zwany dalej „edziennikiem”, który wspomaga proces edukacyjny i wychowawczy szkoły.
2.E-dziennik pełni wszystkie określone prawem funkcje papierowego dziennika lekcyjnego w zakresie ewidencjonowania podstawowych danych uczniów, w tym:

1)tygodniowego planu zajęć lekcyjnych;
2)danych osobowych;
3)tematów lekcji;
4)frekwencji;
5)tradycyjnych ocen w postaci stopni;
6)uwag o zachowaniu i postawach;
7)zestawienia wyników i frekwencji w ramach klasyfikacji śródrocznej i rocznej.


§ 13

1.W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, w szkole funkcjonują:

1)szkolny system monitoringu wizyjnego CCTV;
2)zewnętrzny system ochrony indywidualnej.

2.Cele szczegółowe szkolnego systemu monitoringu wizyjnego CCTV obejmują:

1)zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły;
2)przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym;
3)monitorowanie negatywnych zjawisk i zdarzeń na terenie szkoły;
4)mobilizacja uczniów do poprawy swojego zachowania;
5)kontrola wejść i wyjść osób postronnych.

3.W ramach systemu monitoringu wizyjnego nadzorem kamer CCTV objęto budynek główny szkoły i otaczający go teren szkolny.
4.Budynek główny szkoły oznakowany jest tablicą informacyjną z napisem słownym „obiekt monitorowany”, oraz znakiem graficznym – narysowana kamera. Tablica umieszczona jest na zewnątrz budynku obok wejścia głównego.
5.Rejestrator i podgląd kamer CCTV znajduje się w pomieszczeniu wyznaczonym przez dy-rektora szkoły.
6.Zapis obrazu wizyjnego obejmuje ostatnie 30 dni.
7.Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do:

1)ustalania sprawców negatywnych zjawisk i zdarzeń na terenie szkoły;
2)podejmowania działań interwencyjnych;
3)ponoszenia konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły;
4)podjęcia odpowiednich działań przez dyrektora szkoły, wychowawcę i nauczycieli oraz funkcjonariuszy Policji w przypadku pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia, itp.;
5)prezentowania na zajęciach wychowawczych dobrej praktyki zachowania w szkole i poza szkołą na podstawie wybranych materiałów monitoringu.

8.Materiały monitoringu wizyjnego mogą być wykorzystane, po uprzednim poddaniu ich zabiegom technicznym, w taki sposób, aby osoby w nich się pojawiające były anonimowe. Zapis ten nie obowiązuje w przypadku uzyskania zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub innych osób pojawiających się w tych materiałach.


ROZDZIAŁ V

Organy szkoły

§ 14

1.Organami szkoły są:

1)dyrektor szkoły;
2)rada pedagogiczna;
3)samorząd uczniowski;
4)rada rodziców.

2.W szkole może działać także rada szkoły.


Dyrektor szkoły

§ 15

1.Stanowisko dyrektora szkoły powierza Prezydent Miasta Olsztyn.
2.Dyrektor szkoły kieruje placówką, prowadzi gospodarkę finansową, administruje nierucho-mością szkolną oraz sprawuje nadzór pedagogiczny, a jego szczegółowe zadania określają ustawy, rozporządzenia i niniejszy Statut.
3.Podczas nieobecności obowiązki dyrektora szkoły przejmuje wicedyrektor lub inny pracow-nik szkoły na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez dyrektora.
4.Dyrektor szkoły może powoływać zespoły zadaniowe lub projektowe do realizacji projektów edukacyjnych. W skład zespołów mogą wchodzić nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice. Zakres zadań i kompetencji zespołów ustala dyrektor szkoły w formie zarządzenia.
Rada pedagogiczna

§ 16

1.W szkole działa rada pedagogiczna.
2.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
3.W skład rady pedagogicznej wchodzą:

1)dyrektor szkoły, jako przewodniczący rady pedagogicznej;
2)wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole;
3)inni pracownicy prowadzący pracę dydaktyczną i wychowawczą w szkole.

4.Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej określa § 41 ust. 1 ustawy.
5.Rada pedagogiczna szkoły opiniuje sprawy opisane w § 41 ust. 2 ustawy oraz określone w niniejszym Statucie.
6.Rada pedagogiczna ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również przystosowanie dydaktyczne i językowe do możliwości uczniów oraz wysoką jakość jego wykonania umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela albo rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie pro-gramów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, jednak zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.


Samorząd uczniowski

§ 17

1.W liceum działa samorząd uczniowski szkoły, zwany dalej „samorządem”.
2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3.Do organów samorządu należą:

1)samorządy klasowe;
2)rada samorządu uczniowskiego;
3)zarząd samorządu uczniowskiego;

4.Kompetencje samorządu określają ustawa i niniejszy Statut.
5.Zasady funkcjonowania samorządu, jego wewnętrzną strukturę oraz zasady wyboru władz określa rada samorządu uczniowskiego.


Rada rodziców

§ 18

1.W szkole działa rada rodziców szkoły, zwana dalej „radą rodziców”.
2.Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
3.Rada rodziców współuczestniczy w sprawach szkoły określonych w ustawie i niniejszym Statucie.
4.Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
5.W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranym w tajnych wyborach.
6.Wewnętrzną strukturę rady rodziców, a także tryb wyboru rady oddziałów i rady rodziców określa regulamin uchwalany przez radę rodziców.
7.Kompetencje rady rodziców określa ustawa i niniejszy Statut.
8.W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 6.


Zasady współpracy organów szkoły

§ 19

1.Niniejszy Statut określa podział kompetencji pomiędzy organami szkoły, zasady zatwier-dzania, opiniowania i uzgadniania podstawowych dokumentów szkoły.
2.Dyrektor szkoły, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły oraz efektywnego rozwiązywania jej problemów, może za zgodą poszczególnych organów szkoły, organizować spotkania z ich przedstawicielami.
3.Dyrektor szkoły rozstrzyga kwestie sporne pomiędzy organami szkoły (o ile tylko sam nie jest stroną konfliktu), które mogą mieć ujemny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie szko-ły i dobro ucznia.
4.W przypadku pojawienia się problemów, sporów lub konfliktów dotyczących kompetencji czy zasad współpracy między organami szkoły dyrektor szkoły powołuje zespół w składzie:

1)dyrektor (lub wicedyrektor) szkoły;
2)przedstawiciel rady pedagogicznej;
3)przewodniczący rady rodziców;
4)przewodniczący samorządu;

w celu wypracowania dobrego rozwiązania.

5.Dyrektor szkoły może powołać taki zespół w każdej ważnej bieżącej sprawie szkoły lub też w  sprawie nieopisanej w niniejszym Statucie. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję po wy-słuchaniu członków zespołu.
6.W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu, organy szkoły mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji określonych w ustawie.
7.Dyrektor szkoły rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy członkami rady pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto.
8.Dyrektor szkoły przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników nie-pedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem a ro-dzicem ucznia.
9.W sprawach spornych dotyczących ucznia ustala się co następuje:

1) rodzic ucznia zgłasza swoje zastrzeżenia wychowawcy oddziału;
2)wychowawca przedstawia sprawę dyrektorowi szkoły;
3)sprawę rozstrzyga dyrektor szkoły po wysłuchaniu rodzica ucznia.

10.Szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami szkoły poprzez:

1)zamieszczanie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły oraz w edzienniku;
2)wspólne spotkania reprezentantów poszczególnych organów;
3)udział dyrektora szkoły w posiedzeniach rady rodziców lub samorządu szkolnego, a także przedstawicieli rady rodziców lub samorządu szkolnego w niektórych po-siedzeniach rady pedagogicznej;
4)ustalenie godzin przyjęć interesantów przez poszczególne organy szkoły;
5)inne formy np. apele szkolne.


Zastępca dyrektora szkoły

§ 20

1.W szkole, zgodnie z obowiązującym prawem i po uzgodnieniach z organem prowadzącym, może zostać utworzone stanowisko zastępcy dyrektora (wicedyrektora).
2.Zasady tworzenia stanowisk wicedyrektora określa ustawa.
3.Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.
4.Zadania i kompetencje wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.
5.Wicedyrektor, na podstawie pisemnego upoważnienia, przejmuje obowiązki dyrektora szko-ły podczas jego nieobecności w szkole.


Inne stanowiska kierownicze w szkole

§ 21

1.Za zgodą organu prowadzącego, w ramach posiadanych środków finansowych, dyrektor szkoły może utworzyć inne stanowiska kierownicze.
2.Liczbę stanowisk, o których mowa w ust. 1, zatwierdza organ prowadzący szkołę.
3.Stanowiska kierownicze, o których mowa w ust. 1, powierza i odwołuje z nich dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.
4.Kompetencje osób na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły.


ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele

§ 22

1.W liceum zatrudnia się nauczycieli.
2.Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.
3.Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywa-telską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
4.Obowiązki szczegółowe nauczyciela:

1)kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konsty-tucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
2)kształtuje u uczniów postawy moralne i obywatelskie zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
3)prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy;
4)zapoznaje uczniów z podstawą programową kształcenia ogólnego z danego przedmiotu, programem nauczania i standardami wymagań egzaminacyjnych;
5)odpowiada za realizację całej podstawy programowej kształcenia ogólnego z danego przedmiotu;
6)jasno formułuje wymagania wobec uczniów, wynikające z przyjętego programu nauczania, zasady i kryteria oceniania, udziela uczniom oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach w nauce przedmiotu;
7)odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo znajdujących się pod jego opieką uczniów;
8)odpowiada za powierzoną mu salę i sprzęt w czasie prowadzenia zajęć;
9)stymuluje rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności, zainteresowania oraz pozytywne cechy charakteru w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb;
10)na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologicznopedagog-gicznej dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psycho-fizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się;
11)bezstronnie i obiektywnie ocenia oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów;
12)udziela uczniom pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
13)doskonali własne umiejętności dydaktyczne oraz systematycznie podnosi poziom wiedzy merytorycznej;
14)rzetelnie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych;
15)właściwie prowadzi przydzielone mu zajęcia pozalekcyjne;
16)pełni dyżury podczas przerw międzylekcyjnych;
17)sprawuje opiekę nad praktykami studenckimi, jeśli została zawarta umowa między nim a uczelnią;
18)bierze udział w zebraniach rady pedagogicznej;
19)współpracuje z biblioteką szkolną.

5.Nauczyciel zobowiązany jest do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także na-uczycieli i innych pracowników szkoły.
6.Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu na-uczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela.
7.Nauczyciel, podczas albo w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
8.Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia zostaną naruszone.
9.Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny dokonuje dyrektor szkoły.
10.Nauczyciel ma prawo do:

1)zapewnienia przez dyrektora szkoły warunków umożliwiających pełną realizację procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego;
2)wsparcia w zakresie doskonalenia i poradnictwa zawodowego;
3)swobodnego wyboru programu nauczania, wyboru metod jego realizacji, a także pomocy dydaktycznych przewidzianych i zatwierdzonych do użytku szkolnego;
4)opracowania i wdrożenia własnego programu nauczania;
5)jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy przez dyrektora szkoły;
6)odwołania się od ustalonej przez dyrektora szkoły oceny pracy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (za pośrednictwem dyrektora szkoły) w terminie 14 dni od przedstawionej mu oceny pracy;
7)szacunku ze strony osób, zarówno dorosłych, jak i społeczności uczniowskiej;
8)wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych osób;
9)swobody wyrażania swoich opinii na temat życia szkoły podczas obrad i posiedzeń rady pedagogicznej;
10)informacji dotyczących życia szkoły i obowiązujących przepisów prawnych;
11)informacji uzasadniających przyznawanie nagród i odznaczeń;
12)zwolnienia z dyżurów w czasie ciąży, a także po przebytej operacji.

11.Nauczyciel nowo zatrudniony lub podejmujący pracę w szkole po raz pierwszy ma prawo do pomocy ze strony dyrektora szkoły, a także opieki merytorycznej ze strony opiekuna  stażu oraz innych nauczycieli tego samego lub pokrewnego przedmiotu.


Inni pracownicy szkoły

§ 23

1.W liceum zatrudnia się pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.
2.Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3.Zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności pracowników, o których mowa w  ust. 1, określa dyrektor szkoły.


Nadzór pedagogiczny

§ 24

1.Dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierowni-cze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1)przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia ja-kości pracy szkoły;
2)kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działal-ności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;
3)wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a)organizowanie szkoleń i narad,
b)motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
c)przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego.

2.Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wybranych zagadnień uznanych w szkole za istotne w działalności szkoły.
3.W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły w szczególności obser-wuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły.
4.Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
5.Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 4, zawiera w szczególności:

1)cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;
2)tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli prze-pisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;
3)tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

6.Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.


ROZDZIAŁ VII
Rekrutacja uczniów do szkoły

§ 25

1.O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów publicznych i niepublicznych.
2.Zasady przyjęć kandydatów określają:

1)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.      w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232);
2)Zarządzenie Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów re-krutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

3.Szkoła, w trakcie rekrutacji kandydatów do klas pierwszych, współpracuje z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Olsztyn w zakresie wykorzystania Systemu Kompute-rowego Wspomagania Naboru do Szkół Ponadgimnazjalnych „NABÓR”, zwanego dalej „Systemem”.
4.O przyjęciu kandydata, o którym mowa w ust. 1, decydują następujące kryteria:

1)wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego;
2)oceny z języka polskiego i z trzech wybranych zajęć edukacyjnych (wybór przed-miotów rekrutacyjnych określa corocznie regulamin rekrutacji);
3)inne osiągnięcia ucznia, a zwłaszcza:

a)ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b)osiągnięcia w konkursach i turniejach wiedzy, organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, potwierdzonych wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum,
c)osiągnięcia sportowe i artystyczne, w zawodach i konkursach, co najmniej na szczeblu powiatowym, potwierdzonych wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum.

5.Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obej-muje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do klasy pierwszej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 4.
6.Szczegółowe informacje o rekrutacji kandydatów do klas pierwszych, w tym:

1)sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz trzech wybranych zajęć edukacyjnych;
2)sposób punktowania innych osiągnięć ucznia;
3)szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego;

zawiera Regulamin Rekrutacji.

7.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych, z tego:

1)do 100 punktów  za wyniki egzaminu gimnazjalnego;
2)do 100 punktów  za kryteria, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3.

8.Kandydat zostanie uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli złoży w ustalonym terminie wymagane dokumenty określone w Regulaminie Rekrutacji, w szczególności:

1)podanie o przyjęcie do szkoły;
2)kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez dyrektora gimna-zjum, które kandydat ukończył;
3)zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopię tego zaświadczenia, poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył;
4)dwie aktualne fotografie kandydata o odpowiednich wymiarach;
5)inne dokumenty, o ile zachodzi taka potrzeba.

9.Rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej przeprowadza Szkolna Komisja Re-krutacyjna, zwana dalej „Komisją Rekrutacyjną”.
10.Komisję Rekrutacyjną w każdym roku szkolnym powołuje dyrektor szkoły.
11.Komisja Rekrutacyjna opracowuje Regulamin Rekrutacji, który określa szczegółowe zasady przyjęć kandydatów.
12.Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)opracowanie i opublikowanie ulotki informacyjnej o ofercie kształcenia w szkole;
2)udzielanie kandydatom aktualnych informacji dotyczących terminów składania wymaganych dokumentów oraz kryteriów i warunków przyjęcia do szkoły;
3)przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnokwalifikacyjnego;
4)ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów.

13.O przyjęciu kandydata do danego oddziału decyduje suma punktów za kryteria, o których mowa w ust. 4.
14.W przypadku równych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

1)sieroty;
2)osoby przebywające w placówkach opiekuńczowychowawczych;
3)osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
4)kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
5)kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kie-runku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

15.Listę osób przyjętych do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły.
16.Listy osób przyjętych do poszczególnych oddziałów wywiesza się w siedzibie szkoły.
17.Szkoła nie powiadamia indywidualnie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu do szkoły.
18.Kandydaci przyjęci do klasy pierwszej są zobowiązani, w terminie ustalonym w Regulaminie Rekrutacji, do osobistego potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, a także złożenia w szkole oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
19.Kandydaci, którzy nie dopełnią obowiązku, o którym mowa w ust. 18, zostaną skreśleni z  listy osób przyjętych do I LO na mocy decyzji dyrektora szkoły.
20.W przypadku postępowania odwoławczego oraz rekrutacji uzupełniającej nie powołuje się Komisji Rekrutacyjnej, a decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje dyrektor szkoły.
21.Decyzję, o której mowa w ust. 20, ogłasza się w formie pisemnej w siedzibie szkoły.
§ 26

1.Szkoła przyjmuje ucznia do klasy programowo wyższej na podstawie świadectwa ukończe-nia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z któ-rej uczeń odszedł.
2.Decyzję o przyjęciu ucznia do klasy programowo wyższej podejmuje dyrektor szkoły.
3.Różnice programowe wynikające z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, powinny być uzupełnione na warunkach określonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.


ROZDZIAŁ VIII

Prawa ucznia

§ 27

1.Do szkoły uczęszczają uczniowie w zasadzie od 16 roku życia, bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia.
2.Uczeń ma prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przepisów oświatowych i niniejszego Statutu, w szczególności do:

1)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2)opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności;
3)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowawczym;
4)swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii  jeżeli nie narusza to ogólnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie;
5)poszanowania własnej godności, dyskrecji w sprawach osobistych i stosunków ro-dzinnych, przyjaźni i uczuć, a także ochrony danych osobowych;
6)bezpłatnego nauczania w szkole;
7)udziału w zajęciach dodatkowych i nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych;
8)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
9)przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;
10)zapoznania z podstawą programową kształcenia oraz wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów;
11)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz jej uzasadnienia;
12)ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce na zasadach określonych w roz-dziale X niniejszego Statutu i ocenianiu przedmiotowym (OP);
13)korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
14)korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego;
15)opieki medycznej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
16)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgo-zbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych;
17)uczestniczenia w życiu szkoły poprzez działalność samorządową, zrzeszanie się w  organizacjach działających w szkole;
18)inicjatywy społecznej i obywatelskiej w szkole;
19)zwracania się z prośbami o wyjaśnienie i rozstrzygnięcie kwestii spornych w sposób następujący:

a)zgłoszenie problemu wychowawcy,
b)zwrócenie się o pomoc do samorządu klasowego i szkolnego;
c)zgłoszenie problemu dyrektorowi szkoły;

20)zapoznania się z treścią uwag nauczycieli, upomnień wychowawcy, a także nagany dyrektora szkoły.

3.Uczeń biorący udział w drugim i trzecim etapie olimpiady przedmiotowej oraz w etapie kra-jowym konkursu ogólnopolskiego ma prawo do zwolnienia z zajęć dydaktycznych, przez okres jednego tygodnia, w formie i na zasadach ustalonych z wychowawcą i opiekunem me-rytorycznym.


Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia

§ 28

1.Uczeń ma prawo złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły w przypadku naruszenia przez nauczyciela, innego pracownika szkoły lub innego ucznia, jego praw określonych w Statucie Szkoły.
2.Skargę składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia. Skarga powinna zawierać dokładny opis zdarzenia.
3.Pisemną informację o zdarzeniu, którego dotyczy skarga, może przekazać także dyrektorowi szkoły wychowawca, pedagog szkolny lub inny pracownik szkoły oraz samorząd klasowy lub samorząd szkolny.
4.Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania skargi podejmuje czynności wyjaśniające w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu zdarzenia oraz jego przyczyn w stosunku do informacji zawartej w skardze ucznia bądź jego rodziców (prawnych opiekunów) lub w pisemnej informacji otrzymanej od pozostałych osób, o których mowa w ust. 3.
5.W postępowaniu wyjaśniającym uwzględnia się wnioski z rozmów ze stronami zdarzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwzględnia się także konfrontację ze stronami zdarzenia.
6.W trakcie postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły może zasięgać opinii rady pedagogicznej, zespołu wychowawczego i wychowawcy.
7.W przypadku szczególnie rażącego zdarzenia dyrektor szkoły jest zobowiązany  po prze-prowadzeniu czynności wyjaśniających  przedstawić zebrany materiał wyjaśniający radzie pedagogicznej, która wyraża opinię w kwestii sposobu rozstrzygnięcia zdarzenia.
8.Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w ust. 7, nie jest wiążąca dla dyrektora szkoły.
9.Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły podejmuje decyzję w kwestii sposobu rozstrzygnięcia zdarzenia, a swoje stanowisko przedstawia zainteresowanym stro-nom w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia czynności wyjaśniających.
10.Decyzja dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 9, jest ostateczna.
Obowiązki ucznia

§ 29

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym Statucie i regula-minach szkolnych, w szczególności:

1)uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie się do nich przygotowywać oraz brać aktywny udział w zajęciach, a także nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;
2)uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, rozwijać zdolności i zainteresowania;
3)godnie reprezentować szkołę;
4)odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zacho-wywać się zgodnie z przyjętymi zasadami kultury współżycia;
5)chronić w szkole i poza szkołą życie i zdrowie własne oraz innych osób;
6)dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, po-moce i przybory szkolne;
7)przedkładać wychowawcy usprawiedliwienie z każdej nieobecności na następują-cych zasadach:

a)spóźnienia oraz nieobecności powinny być usprawiedliwione przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście albo pisemnie w formie zaświadczenia lekar-skiego lub oświadczenia z podaniem uzasadnionej przyczyny nieobecności,
b)usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawcy na pierwszej godzinie wy-chowawczej po okresie nieobecności,
c)uczeń z ważnych powodów może zostać zwolniony z lekcji przez wychowawcę na podstawie pisemnej prośby rodziców, a w przypadku nieobecności wy-chowawcy przez wychowawcę wspierającego;

8)uczestniczyć w sprawdzianach i pracach klasowych;
9)przebywać na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych;
10)nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych (musi wyłączyć je przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia);
11)posiadać strój galowy i używać go zgodnie z ceremoniałem szkoły;
12)dbać o schludny wygląd, a w przypadku wprowadzenia w szkole jednolitego stroju uczniowskiego – noszenia tego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami.

2.Uczeń ma obowiązek wykonywania prac użytecznych i porządkowych na terenie szkoły, w szczególności:

1)uczniowie klas drugich pełnią dyżury szkolne zgodnie z opracowanym planem w oparciu o stosowny regulamin;
2)uczniowie wyznaczonych klas pod opieką wychowawcy dbają o estetykę pracowni szkolnych.

3.Uczeń opuszczający szkołę jest zobowiązany do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej, potwierdzającej jego rozliczenie się z biblioteką szkolną, Szkolnym Ośrodkiem Kariery, nauczycielami wychowania fizycznego, gabinetem profilaktyki zdrowotnej i po-mocy przedlekarskiej, sekretariatem i wychowawcą.
4.Uczeń ma obowiązek odebrać świadectwo szkolne po zakończeniu roku szkolnego.


Nagradzanie i karanie uczniów

§ 30

1.Za postawę oraz osiągnięcia rozsławiające imię szkoły uczniom przyznaje się następujące nagrody:

1)pochwała wychowawcy;
2)pochwała wychowawcy na zebraniu rodziców;
3)pochwała dyrektora na apelu szkolnym;
4)dyplom przyznany przez radę pedagogiczną;
5)list pochwalny do rodziców;
6)nagroda rzeczowa;
7)wpis do kroniki szkoły.

2.Decyzję o przyznaniu nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt. 37, podejmuje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub wychowawcy.
3.Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe, a także instytucje i organizacje współpracujące ze szkołą.
4.O przyznanej nagrodzie, szkoła powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w spo-sób ustalony przez dyrektora szkoły.


§ 31

1.Za zachowanie niegodne ucznia, w tym łamanie postanowień niniejszego Statutu stosuje się następujące kary:

1)pisemne upomnienie wychowawcy;
2)pisemna nagana dyrektora szkoły;
3)przeniesienie do innej szkoły (za zgodą dyrektora tej szkoły);
4)skreślenie z listy uczniów szkoły.

2.Uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy, na wniosek dyrektora szkoły, nauczyciela lub innych pracowników szkoły, w następujących przypadkach:

1)jeżeli otrzymał przynajmniej trzy uwagi nauczycieli, potwierdzone odpowiednimi zapisami w edzienniku;
2)jeżeli w danym miesiącu roku szkolnego opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż dwie godziny lekcyjne;
3)jeżeli nieustannie spóźnia się na zajęcia;
4)jeżeli bez usprawiedliwienia opuścił lekcję, na której miała miejsce zapowiedziana wcześniej praca klasowa lub sprawdzian;
5)jeżeli w czasie zajęć lekcyjnych samowolnie opuszcza teren szkoły lub łamie obo-wiązujący na terenie szkoły zakaz palenia tytoniu;
6)jeżeli mimo otrzymania upomnienia wychowawcy, nie podejmuje żadnych działań zmierzających do poprawy własnego zachowania.

3.Uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły, na wniosek wychowawcy klasy, nauczycieli lub innych pracowników szkoły, w następujących przypadkach:

1)jeżeli w danym roku szkolnym więcej niż dwukrotnie otrzymał pisemne upomnienie wychowawcy;
2)jeżeli pojawi się w szkole pod wpływem alkoholu lub odurzony narkotykami;
3)jeżeli spożywa alkohol na terenie szkoły;
4)rozprowadza albo posiada narkotyki lub inne środki odurzające;
5)jeżeli w sposób wyraźny dopuści się naruszenia godności osobistej lub nietykalności cielesnej innych uczniów oraz nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;
6)jeżeli reprezentując szkołę na zewnątrz, własnym zachowaniem ewidentnie naruszy dobre imię szkoły;

4.Uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku:

1)stwarzania sytuacji zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, w tym również pracowników szkoły;
2)stosowania przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do osób drugich;
3)posiadania, rozprowadzania oraz namawiania do zażywania narkotyków, dopalaczy i środków psychotropowych;
4)umyślnego niszczenia mienia szkolnego;
5)zachowania nieprzystającego do norm ogólnie przyjętych;
6)dopuszczania się kradzieży;
7)fałszowania dokumentów państwowych;
8)porzucenia szkoły i niezgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy;
9)naruszania godności osobistej i nietykalności osób drugich;
10)spożywania alkoholu, palenia papierosów, a także zażywania narkotyków, dopala-czy i środków psychotropowych oraz bycia pod ich wpływem na terenie szkoły i w jej obrębie;
11)notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym;
12)dwukrotnie otrzymanej, pisemnej nagany dyrektora szkoły w ciągu roku szkolnego;
13)otrzymania, po raz trzeci z rzędu, nagannej rocznej oceny zachowania.

5.Uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły w trybie natychmiastowej wykonalności bez stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego.
6.Ustęp 4 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W takiej sytuacji, w przypad-kach, o których mowa w ust. 4, uczeń objęty obowiązkiem szkolnym, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty w Olsztynie do innej szkoły.
7.Uchwałę o skreśleniu z listy uczniów podejmuje rada pedagogiczna po wyczerpaniu innych kar przewidzianych w Statucie Szkoły i wszystkich możliwych sposobów wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia.
8.Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
9.Szkoła powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowanej wobec niego karze w ciągu 7 dni od daty podjęcia decyzji, w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
10.Uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły na piśmie odnośnie otrzymanej kary, o której mowa w ust. 2 i 3, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Dyrektor szkoły podej-muje ostateczną decyzję w tej sprawie po uprzednim wyjaśnieniu okoliczności i trybu udzie-lenia tej kary.
11.Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zastosowanej karze. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły.
12.Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wniosą odwołanie, dyrektor szkoły w terminie 7 dni może uznać odwołanie i uchylić swoją decyzję albo przesłać odwołanie do organu odwoławczego. Decyzja wydana przez ten organ jest ostateczna.
13.Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyska pisemne poręcze-nie samorządu szkolnego, wychowawcy lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego.
14.W stosunku do ucznia nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie.
15.Nie stosuje się kar naruszających nietykalność oraz godność osobistą ucznia.
16.Dyrektor szkoły może zastosować inne środki zaradcze w sytuacji naruszenia przez ucznia obowiązujących przepisów prawa wewnątrzszkolnego niż wymienione w ust. 1.
17.Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły zo-bowiązany jest do pokrycia całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.


ROZDZIAŁ IX

Prawa i obowiązki rodziców

§ 32

1.Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1)zapoznania się z podstawą programową kształcenia z poszczególnych przedmiotów, programami nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osią-gnięć edu¬kacyjnych ucznia poprzez spotkania z wychowawcą klasy i nauczycielami przed¬miotów;
2)uzyskania informacji od wychowawcy o warunkach i sposobie oraz kryteriach oce-niania zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, oraz o skutkach ustalenia uczniowi na-gannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (informacje zawarte w WSO przeka¬zuje wychowawca na zebraniach z rodzicami);
4)rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postę-pów i przyczyn trudności w nauce (udziela jej wychowawca, nauczyciel, pedagog szkolny na zebraniach z rodzicami);
5)uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego kształcenia swoich dzieci (wychowawca, nauczyciele, pedagog szkolny);
6)wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły (poprzez radę klasową rodziców i radę rodziców);
7)zapoznania się z programem wychowawczym oraz programem profilaktyki reali-zowanymi w szkole, a także przedstawiania własnych propozycji dla podniesienia skuteczności ich działania;
8)uzyskiwania informacji w sprawie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowa-nia na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej:

a)bezpośrednio od wychowawcy na zebraniach z rodzicami,
b)w formie pisemnej, w przypadku nieobecności na zebraniu, w terminie 7 dni od dnia zebrania;

9)obecności w czasie egzaminu klasyfikacyjnego w charakterze obserwatorów;
10)zapoznania się z treścią uwag nauczycieli, upomnienia wychowawcy klasy, nagany dyrektora.

2.Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

1)wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;
2)poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skie-rowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania;
3)dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę o przy-czynach nieobecności ucznia na zajęciach;
4)informować wychowawcę o sprawach mogących mieć duży wpływ na naukę i za-chowanie dziecka;
5)systematycznego kontaktowania się z wychowawcą w sprawie postępów dziecka w nauce i jego zachowania oraz obowiązkowo uczestniczyć w spotkaniach rodziców    z wychowawcą zgodnie z harmonogramem spotkań;
6)angażowania się, jako partnerzy w działania szkoły, aktywnego udziału w wyborach i współdziałaniu w organach szkoły.

3.Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną ustala roczny harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.


ROZDZIAŁ X

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 33

1.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1)podstawie programowej kształcenia ogólnego  należy przez to rozumieć obowiąz-kowy zestaw celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogól-nych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu danego etapu edukacyjnego oraz zadania wycho-wawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach nauczania oraz umożli-wiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych;
2)standardach wymagań egzaminacyjnych  należy przez to rozumieć normę wiedzy  i umiejętności dla danego etapu edukacyjnego, ustaloną i ogłoszoną przez Ministra Edukacji Narodowej, wyznaczającą zakres oraz stopień trudności zadań egzamina-cyjnych;
3)programie nauczania ogólnego, zwanym dalej „programem nauczania”  należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zawierający:

a)szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
b)treści nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego,
c)procedury osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem moż-liwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, a także warunków, w jakich program będzie realizowany,
d)opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego  opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
e)propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;

4)specyficznych trudnościach w uczeniu się  należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej spraw-ności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczopercepcyjnego.
Cele oceniania wewnątrzszkolnego i ogólne zasady oceniania
osiągnięć uczniów

§ 34

1.Ocenianiu podlegają:

1)osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)zachowanie ucznia.

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli po-ziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczy-cieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia spo-łecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.


§ 35

1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postę-pach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2)ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3)ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 58;
5)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 47 ust. 3, § 48 ust. 1;
6)ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocz-nej oceny klasyfikacyjnej zachowania na podstawie § 56 i § 52;
7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)   informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.Zasady informowania o wymaganiach edukacyjnych

§ 36

Wymagania edukacyjne opracowują szkolne zespoły przedmiotowe na bazie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego i realizowanych programów dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego.


§ 37

1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocz-nych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)systemie wag odpowiadających poszczególnym formom sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów (dotyczy przedmiotów, których nauczyciele stosują średnią ważoną ocen cząstkowych);
4)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfika-cyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w następujący sposób:

1)nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji organizacyjnej z przedmiotu w danym roku szkolnym;
2)wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym.

3.Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, nieobecni na pierwszym zebraniu z rodzicami, mogą uzyskać informacje, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio u nauczycieli przedmiotu.
4.Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, nauczyciele odnotowują w edzienniku.


Warunki dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

§ 38

1.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a także opinii niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki określone w ustawie, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo in-dywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wy-siłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


§ 39

1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w    dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”   albo „zwolniona”.
3.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii po-radni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole.
4.W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 3, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka ob-cego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
5.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.


Funkcje i kryteria oceniania

§ 40

Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcje:

1)dydaktyczną;
2)diagnostyczną;
3)metodyczną;
4)motywacyjną;
5)społeczną;
6)wychowawczą.


§ 41

1.Podstawą procesu oceniania jest ocenianie dydaktyczne oparte o wymagania edukacyjne, o których mowa w § 36, z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
2.Ocenianie społeczno–wychowawcze jako wspierające powinno uwzględniać:

1)systematyczność pracy ucznia;
2)aktywność ucznia na zajęciach dydaktycznych;
3)wkład pracy ucznia;
4)osiągnięcia ucznia;
5)stosunek ucznia do przedmiotu;
6)zdolności ucznia;
7)poziom nauczania w klasie i szkole;
8)sytuację środowiskową ucznia.
§ 42

Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria:

1)w zakresie wymagań podstawowych:

a)na ocenę dopuszczającą – uczeń powinien wykazać się znajomością pojęć, ter-minów, faktów, praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania oraz ele-mentarnym poziomem rozumienia tych wiadomości,
b)na ocenę dostateczną – uczeń powinien opanować wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, rozumieć i rozwiązywać typowe zadania praktyczne i teoretyczne o średnim stopniu trudności, potrafić przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, umieć wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania;

2)w zakresie wymagań ponadpodstawowych:

a)na ocenę dobrą – uczeń powinien wykazać się umiejętnością praktycznego po-sługiwania się wiadomościami według podanych mu schematów i stosowaniem  wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych,
b)na ocenę bardzo dobrą – uczeń powinien opanować pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, umieć formu-łować problemy, dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk,
c)na ocenę celującą – uczeń powinien biegle posługiwać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponować rozwiązania nietypowe, posiadać wiadomości i umiejętności stanowiące efekt samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań i umożliwiające udział w konkursach oraz olim-piadach przedmiotowych co najmniej na etapie wojewódzkim, a także w zawo-dach sportowych.


Metody oraz zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

§ 43

1.Procedura oceniania dla poszczególnych przedmiotów powinna uwzględniać:

1)zakres treści programowych;
2)wymiar godzin nauczania danego przedmiotu;
3)specyfikę zajęć edukacyjnych;
4)sposoby odnotowywania nieobecności ucznia w danej formie sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz formy sprawdzania osiągnięć w czasie innym niż obowiązujący;
5)sposoby poprawiania stopni szkolnych z danej formy oceniania, o ile dopuszcza się taką możliwość;
6)sposoby przeliczania wyników punktowych na stopnie szkolne.

2.Sprawdzanie osiągnięć i postępów edukacyjnych ucznia powinna cechować:

1)jawność;
2)systematyczność;
3)obiektywizm;
4)indywidualizacja.

3.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w oparciu o przyjęte kryteria i tryb ustalania tej oceny.
5.Wyniki prac pisemnych nauczyciel przekazuje uczniom w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu napisania pracy i wpisuje je do edziennika.
6.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w budynku szkoły.


§ 44

1.Wiadomości i umiejętności uczniów sprawdzane są w formie ustnej, pisemnej oraz w formie wykonywanych przez uczniów zadań praktycznych.
2.Ustną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów jest:

1)odpowiedź ustna;
2)dyskusja;
3)referat;
4)recytacja;
5)interpretacja tekstu;
6)rozwiązywanie zadań i ćwiczeń;
7)prezentacja (np. multimedialna);
8)praca w grupie, aktywność na zajęciach.

3.Pisemną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów jest:

1)praca klasowa lub test, obejmujący cały dział programowy lub jego część, trwający minimum 1 godzinę lekcyjną i zapowiedziany tydzień wcześniej;
2)praca podsumowująca z języków obcych obejmująca przynajmniej jeden dział pro-gramowy;
3)sprawdzian wiadomości obejmujący 3 ostatnie tematy (wcześniej zapowiedziany);
4)sprawdzian ze znajomości lektury (wcześniej zapowiedziany);
5)kartkówka odbywająca się bez zapowiedzi;
6)praca tematyczna (pisemna wypowiedź na określony temat);
7)test z języków sprawdzający „słuchanie ze zrozumieniem”, „czytanie ze zrozumie-niem” tekstów pisanych oraz „pisanie”, odbywające się bez zapowiedzi;
8)praca domowa.

4.Praktyczną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów jest:

1)ćwiczenie praktyczne (np. laboratoryjne);
2)wykonywanie pomocy dydaktycznych;
3)udział w konkursach, olimpiadach, kołach zainteresowań;
4)testowanie sprawności fizycznej.


§ 45

1.W jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian, a tygodniowo maksymalnie dwie prace klasowe i dwa sprawdziany.
2.W przypadku nieobecności uczniów lub nauczyciela praca klasowa może być przesunięta i występować jako trzecia praca klasowa w tygodniu.
3.W jednym dniu mogą odbyć się co najwyżej trzy kartkówki.
4.Uczeń nieobecny na którejkolwiek z form pracy pisemnej z powodów usprawiedliwionych zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia z nauczycielem terminu i sposobu zaliczenia pracy.
5.Oceny z prac pisemnych punktowanych ustala się w skali stopni szkolnych od 1 do 6 na podstawie następujących progów procentowych:

1)niedostateczny (1)      0%  -  39%;
2)dopuszczający (2)    40%  -  57%;
3)dostateczny (3)    58%  -  71%;
4)dobry (4)    72%  -  87%;
5)bardzo dobry (5)    88%  -  96%;
6)celujący (6)    97%  -  100%.

6.W przypadku nieobecności ucznia na pracy pisemnej w miejsce oceny należy wstawić „0” lub „”.
7.Prace pisemne przechowuje się w szkole do końca roku szkolnego i na prośbę ucznia lub  jego rodziców (prawnych opiekunów) udostępnia do wglądu zainteresowanym.
8.Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nie należy przeprowadzać prac pisemnych.
9.Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń może uzyskać tylko jedną ocenę.
10.Odpowiedź ustna podlegająca ocenie powinna być przez nauczyciela uzasadniona.
11.Poprawa ocen bieżących, o ile nauczyciele dopuszczają taką możliwość, odbywa się na pod-stawie zapisów zawartych w ocenianiu przedmiotowym (OP).


§ 46

1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
2.Dopuszcza się ustalanie ocen śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych, zwanej dalej „średnią ważoną”.
3.Przyjmuje się następujący jednolity system wag obowiązujący w szkole:

1)praca klasowa – waga 10;
2)projekt – waga 10;
3)rozumienie tekstu czytanego – waga 9;
4)sprawdzian – waga 8;
5)odpowiedź ustna i kartkówka – waga 6;
6)prezentacja – waga 5;
7)praca domowa i praca na lekcji – waga 3.

4.Podstawą do ustalenia oceny śródrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych jest uzyskanie przez ucznia ocen ze wszystkich prac klasowych i sprawdzianów.
5.W przypadku, o którym mowa w § 45 ust. 8, ocenę „0” uwzględnia się przy obliczaniu średniej ważonej. Ocena ta zostaje usunięta i zastąpiona oceną uzyskaną przez ucznia z pracy napisanej w innym obowiązującym terminie.
6.Przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych obowiązują następujące progi średniej ważonej x:

1)stopień niedostateczny          0 ≤ x < 1,7;
2)stopień dopuszczający       1,7 ≤ x < 2,7;
3)stopień dostateczny       2,7 ≤ x < 3,7;
4)stopień dobry      3,7 ≤ x < 4,7;
5)stopień bardzo dobry     4,7 ≤ x < 5,5;
6)stopień celujący     5,5 ≤ x ≤ 6.
7.Ocenę śródroczną ustala się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych z okresu, któ-rego dotyczy klasyfikacja śródroczna, a ocenę roczną na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych z całego roku szkolnego.
8.Wprowadza się inny niż określony w niniejszym Statucie system oceniania z wychowania fizycznego. W realizowanym na lekcjach wychowania fizycznego Prozdrowotnym Progra-mie Wychowania Fizycznego, zrezygnowano z zapisu numerycznego ocen cząstkowych. Ocena numeryczna (od 1 do 6) wystawiana jest jedynie przy klasyfikacji śródrocznej i rocz-nej w oparciu o trzy sfery działalności ucznia na lekcjach wychowania fizycznego:

1)aktywność – określana za pomocą plusów i minusów według opracowanej tabeli aktywności (ilość plusów i minusów ma wpływ na ocenę tej sfery działalności);
2)frekwencja – oceniana na podstawie rejestru obecności, spóźnień i przygotowania ucznia do zajęć wychowania fizycznego;
3)motoryczność – oceniana jako postęp, lub jego brak, sprawności fizycznej ucznia (sprawdzana za pomocą testów sprawności fizycznej).

9.Ocenianie z poszczególnych zajęć edukacyjnych odbywa się na podstawie oceniania przed-miotowego (OP), które jest zgodne z kryteriami zawartymi w ocenianiu wewnątrzszkolnym (OW).


Sposoby rejestrowania osiągnięć i postępów uczniów

§ 47

1.Szkoła przeprowadza klasyfikację śródroczną (w styczniu) i roczną (w czerwcu).
2.Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, ujętych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych (rocznych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w ust. 3 i § 48 ust. 1.
3.Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1)stopień celujący – 6;
2)stopień bardzo dobry – 5;
3)stopień dobry – 4;
4)stopień dostateczny – 3;
5)stopień dopuszczający – 2;
6)stopień niedostateczny – 1.

4.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowa-dzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
5.Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wpisuje się do edziennika.
6.Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wpisuje się w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu.
7.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
8.Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na:

1)promocję do klasy programowo wyższej;
2)ukończenie szkoły.


Zasady ustalania ocen zachowania i sposoby informowania

§ 48

1.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)wzorowe;
2)bardzo dobre;
3)dobre;
4)poprawne;
5)nieodpowiednie;
6)naganne.

2.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indy-widualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
4.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 52 i § 53.


§ 49

1.Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.


§ 50

1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3)dbałość o honor i tradycje szkoły;
4)dbałość o piękno mowy ojczystej;
5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7)okazywanie szacunku innym osobom.

2.Ustala się szczegółowe kryteria dla poszczególnych ocen zachowania:

1)Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, wyróżnia się szczególną systematycznością w nauce, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
b)systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, w określonym terminie usprawie-dliwia wszystkie nieobecności, nie spóźnia się,
c)wykazuje się wyjątkowym zaangażowaniem w pracach na rzecz klasy i szkoły, szanuje tradycje szkoły, reprezentuje szkołę na zewnątrz (konkursy, olimpiady, zawody sportowe),
d)wykazuje nienaganną kulturę w sposobie bycia,
e)nigdy nie ulega nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki), dba o higienę osobistą,
f)nienagannie przestrzega ustaleń zawartych w regulaminach szkolnych;

2)Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)wyróżnia się systematycznością w nauce, osiąga wyniki na miarę swoich moż-liwości,
b)uczęszcza systematycznie na zajęcia szkolne, terminowo usprawiedliwia nie-obecności i  spóźnienia,
c)wykazuje się zaangażowaniem na rzecz szkoły i klasy, szanuje tradycje szkoły,
d)wykazuje wysoką kulturę w sposobie bycia,
e)nie ulega nałogom, dba o higienę osobistą,
f)przestrzega ustaleń zawartych w regulaminach szkolnych;

3)Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)osiąga zazwyczaj wyniki na miarę swoich możliwości,
b)uczęszcza systematycznie na zajęcia szkolne,
c)współuczestniczy w życiu klasy i szkoły, szanuje tradycje szkoły,
d)wykazuje kulturę osobistą w sposobie bycia,
e)nie ulega nałogom, dba o higienę osobistą,
f)przestrzega ustaleń zawartych w regulaminach szkolnych, dopuszcza się jedno upomnienie wychowawcy;

4)Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)sporadycznie narusza ustalenia zawarte w regulaminach szkolnych (opuszcza pojedyncze lekcje bez usprawiedliwienia, spóźnia się, otrzymał dwa upomnienia wychowawcy),
b)nie angażuje się w życie klasy, szkoły,
c)nie ulega nałogom, dba o higienę osobistą,
d)prezentuje w sposobie bycia kulturę osobistą nie budzącą ogólnych zastrzeżeń, jego sposób bycia nie narusza godności własnej i innych,
e)konstruktywnie reaguje na uwagi nauczycieli i wychowawcy, poprawia swoje zachowanie;

5)Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)narusza ustalenia zawarte w regulaminach szkolnych,
b)otrzymuje kary przewidziane w Statucie (otrzymał co najmniej trzy upomnienia wychowawcy, lub jedną naganę dyrektora szkoły),
c)uchyla się od obowiązków szkolnych, nie wykorzystuje swojej wiedzy i zdolności,
d)często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia i spóźnia się,
e)nie przejawia troski o zdrowie własne i innych (ulega nałogom),
f)przyjmuje bierną postawę w życiu klasy i szkoły, lekceważy inicjatywy podej-mowane przez społeczność klasową,
g)reaguje na uwagi nauczycieli i wychowawcy, podejmuje próby zmiany swojego zachowania;

6)Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)nagminnie narusza ustalenia zawarte w regulaminach szkolnych,
b)otrzymuje kary przewidziane w Statucie (otrzymał dwie nagany dyrektora szkoły),
c)uchyla się od obowiązków szkolnych, nie rozwija swojej wiedzy i zdolności,
d)permanentnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się, wa-garuje,
e)ostentacyjnie prezentuje bierną postawę w środowisku klasowym i szkolnym,
f)niszczy mienie społeczne bądź indywidualne,
g)ulega nałogom, demoralizuje środowisko rówieśników,
h)nie podejmuje prób zmiany swojego zachowania,
i)nie reaguje na uwagi nauczycieli i wychowawcy,
j)w jakikolwiek sposób naruszył nietykalność cielesną uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.


§ 51

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfika-cyjnej zachowania;
3)skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§ 52

1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować na piśmie o podwyższenie ustalonej przez wychowawcę przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia ustalonego spotkania z rodzicami, na którym wychowawca przekazał informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły.
2.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, jeżeli uczeń spełnia trzy warunki:

1)uczeń ma przynajmniej 75% frekwencję;
2)nie otrzymał upomnienia wychowawcy klasy ani też nagany dyrektora szkoły;
3)nie ulega nałogom.

3.Jeżeli uczeń spełnia powyższe warunki dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4.W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor szkoły albo wicedyrektor;
2)wychowawca klasy;
3)dwóch wskazanych przez dyrektora szkoły nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4)pedagog szkolny;
5)przedstawiciel rady rodziców;
6)przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
5.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
6.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)skład komisji;
2)termin posiedzenia komisji;
3)wynik głosowania;
4)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.


Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§ 53

1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłaszane pisemnie w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
2.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodni-czącego komisji.
3.W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor szkoły albo wicedyrektor;
2)wychowawca;
3)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4)pedagog szkolny;
5)przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
6)przedstawiciel rady rodziców.

4.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
5.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)skład komisji;
2)termin posiedzenia komisji;
3)wynik głosowania;
4)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach, postępach
i ocenie zachowania ucznia

§ 54

1.Szkoła stosuje następujące formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach i postępach uczniów:

1)konsultacje z rodzicami;
2)wywiadówki;
3)informacje dla rodziców w edzienniku;
4)pisemne powiadamianie rodziców rejestrowane w sekretariacie szkoły.

2.Obecność rodziców na zebraniach rodzicielskich jest obowiązkowa.
3.Na co najmniej 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfika-cyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
4.Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nauczyciele odnotowują w odpowiednich rubrykach w edzienniku, przy czym zastrzega się, że oceny przewidywane nie są ostateczne.
5.Nauczyciel wystawia oceny (wpisuje) w edzienniku nie później niż 4 dni przed posiedze-niem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
6.O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidy-wanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca powiadamia rodziców na ostatnim zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym. Ustala się przy tym, co następuje:

1)rodzice potwierdzają otrzymaną informację podpisem na imiennej liście klasy;
2)w przypadku nieobecności na zebraniu, wychowawca powiadamia rodziców ucznia w formie pisemnej, odnotowanej w księdze korespondencji szkoły, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia zebrania.


Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych

§ 55

1.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę swoich możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
2.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, nauczyciel powinien podjąć działania zmierzające do nadrobienia braków przez ucznia, a w szczególności:

1)zindywidualizować pracę z uczniem;
2)dostosować treści, metody i organizację nauczania do indywidualnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
3)zorganizować, w miarę możliwości, zajęcia wyrównawcze z przedmiotu lub pomoc innego rodzaju;
4)uwzględniać opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej poradni spe-cjalistycznej świadczącej pomoc psychologicznopedagogiczną;
5)zapewnić opiekę wychowawcy i pedagoga szkolnego;
6)współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

3.Działania, o których mowa w ust. 2, nauczyciel dokumentuje wpisem w edzienniku bądź innych dokumentach szkolnych.


Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

§ 56

1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować na piśmie o podwyższenie ustalonej przez nauczyciela przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia ustalonego spotkania z rodzicami, na którym wychowawca przekazał informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły.
2.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, jeżeli uczeń spełnia co najmniej pięć z następujących warunków:

1)przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu, którego dotyczy wniosek, jest wyższa od oceny niedostatecznej;
2)brał udział w przynajmniej ¾ zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu;
3)przystąpił do wszystkich obowiązkowych form sprawdzania wiedzy i umiejętności z przedmiotu w danym roku szkolnym;
4)wszystkie nieobecności w szkole zostały usprawiedliwione w terminach ustalonych w Statucie Szkoły;
5)przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest co najmniej dobra;
6)zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidziana przez nauczyciela;

natomiast w przypadku wniosku o ocenę celującą spełnia warunek dodatkowy:

7)brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach lub turniejach z danego przedmiotu.

3.Jeżeli uczeń nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.
4.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie i ocenę, o jaką uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
5.Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny o co najwyżej jeden stopień.
6.W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń przystępuje do egzaminu weryfikującego, z zakresu treści programowych określonych przez nauczyciela, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak, niż na 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Przyjęcie informacji o terminie egzaminu uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem na złożonym wniosku.
7.Zestaw zadań egzaminacyjnych przygotowuje nauczyciel przedmiotu.
8.Stopień trudności zadań egzaminacyjnych musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
9.Egzamin weryfikujący przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem informatyki, tech-nologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin z języka obcego może mieć formę pisemną i ustną.
10.Egzamin pisemny przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu, a ustaloną przez niego ocenę potwierdza drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu wyznaczony przez dyrektora szkoły.
11.Egzamin ustny z języka obcego oraz egzamin w formie zadań praktycznych przeprowadza i ustala z niego ocenę nauczyciel przedmiotu w obecności drugiego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
12.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) w czasie egzaminu mogą być obecni, w charakterze obserwatorów:

1)dyrektor szkoły;
2)inny nauczyciel przedmiotu;
3)rodzic (prawny opiekun) ucznia.

13.Na podstawie ocenionej pracy nauczyciel podwyższa ocenę, jeżeli uczeń uzyskał minimum 90% punktów możliwych do uzyskania lub pozostawia w mocy wcześniej ustaloną ocenę, jeżeli warunki jej podwyższenia nie zostały spełnione.
14.Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu weryfikującego nie może być niższa niż przewidywana.
15.Z egzaminu weryfikującego sporządza się notatkę zawierającą:

1)imię i nazwisko nauczycieli przeprowadzających egzamin;
2)termin egzaminu;
3)zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4)zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku egzaminu ustne-go, lub o sposobie wykonywania ćwiczeń, w przypadku zadań praktycznych;
5)wynik egzaminu;
6)ustaloną przez nauczyciela ocenę;
7)podpis ucznia, potwierdzający przyjęcie informacji o wyniku egzaminu.

Do notatki dołącza się pracę pisemną ucznia.
16.W przypadku nieprzystąpienia ucznia do egzaminu weryfikującego w ustalonym terminie  z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej przewidzianej przez nauczyciela.
17.Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł przystąpić do egzaminu weryfikują-cego, wyznacza się dla niego drugi termin (ostateczny), z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 6.


§ 57

1.W szkole dopuszcza się przypadki, w których uczeń może uzyskać niższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.
2.Niższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych może otrzymać uczeń, który w okresie od wystawienia przewidywanej oceny rocznej do wystawienia oceny rocznej klasyfikacyjnej:

1)uzyskał niskie oceny z planowych prac pisemnych w tym okresie;
2)unikał pisania planowych prac pisemnych;
3)nie przestrzegał zasad oceniania wewnątrzszkolnego;
4)nie przygotowywał się należycie do zajęć z danego przedmiotu;
5)nie odrabiał prac domowych zleconych przez nauczyciela;
6)lekceważył obowiązki szkolne  nie uczęszczał na zajęcia dydaktyczne.


Egzamin klasyfikacyjny

§ 58

1.Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, w danym roku szkolnym.
2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który:

1)realizuje, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2)spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6.Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8.Uczeń ubiegający się o egzamin klasyfikacyjny składa pisemną prośbę do dyrektora szkoły.
9.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień za-kończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyj-nego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) .
10.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 pkt 1, przeprowadza na-uczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, na-uczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11.Nauczyciel przeprowadzający egzamin klasyfikacyjny jest zobowiązany do poinformowania ucznia o zakresie wymagań edukacyjnych.
12.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2)nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego ro-dzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
14.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
15.Egzamin klasyfikacyjny z części pisemnej trwa od 30 do 120 minut.
16.Uczeń ma prawo do przygotowania się do ustnej części egzaminu klasyfikacyjnego (maks. 20 minut).
17.Odpowiedź ustna ucznia nie powinna przekroczyć 20 minut.
18.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1)imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji;
2)termin egzaminu;
3)zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4)wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowie-dziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
19.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.


§ 59

1.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 60.
2.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedosta-teczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 60 i § 61 ust. 1.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia

§ 60

1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona nie-zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone pisemnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
2.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć eduka-cyjnych.
3.Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4.W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;
2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3)dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

5.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
6.Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, z części pisemnej trwa od 30 do 120 minut.
7.Uczeń ma prawo do przygotowania się do ustnej części sprawdzianu (maks. 20 minut).
8.Odpowiedź ustna ucznia nie powinna przekroczyć 20 minut.
9.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
10.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu po-prawkowego oraz z zastrzeżeniem § 61 pkt 1.
11.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1)skład komisji;
2)termin sprawdzianu;
3)zadania (pytania) sprawdzające;
4)wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
12.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczo-nym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dy-rektora szkoły.
13.Przepisy 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzania egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
Egzamin poprawkowy

§ 61

1.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z in-formatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor lub wicedyrektor szkoły  jako przewodniczący komisji;
2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  jako egzaminujący;
3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne  jako członek komisji.

5.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z pracy w komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
6.Egzamin poprawkowy z części pisemnej trwa od 30 do 120 minut.
7.Uczeń ma prawo do przygotowania się do ustnej części egzaminu poprawkowego (maks. 20 minut).
8.Odpowiedź ustna ucznia nie powinna przekroczyć 20 minut.
9.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1)skład komisji;
2)termin egzaminu poprawkowego;
3)pytania egzaminacyjne;
4)wynik egzaminu poprawkowego.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowie-dziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
11.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy progra-mowo wyższej i powtarza klasę.
12.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu  całego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.


Warunki uzyskania promocji i ukończenia szkoły

§ 62

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfi-kacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 49 ust. 2 i § 61 ust. 9.

§ 63

Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą skła-dają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyj-nych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu z uwzględnieniem § 64 (laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych) uzyskał oceny klasyfika-cyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 49 ust. 2.


Olimpiady przedmiotowe

§ 64

1.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
2.Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edu-kacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.


Wyróżnienia i nagrody

§ 65

1.Uczniów osiągających najlepsze wyniki klasyfikacji rocznej rada pedagogiczna może wy-różnić:

1)podejmując uchwałę w sprawie promocji z wyróżnieniem;
2)przyznając dyplom, nagrodę książkową lub rzeczową.

2.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3.Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji koń-cowej, o której mowa w § 63, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
4.Uczniowi , który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2 i 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.         
5.Nagrodę książkową lub rzeczową przyznaje się uczniowi niezależnie od innych nagród w  poniższych przypadkach:

1)uzyskanie przez ucznia średniej ocen ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania;
2)100% frekwencja;
3)szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, a przede wszystkim w konkursach wiedzy i olimpiadach przedmiotowych;
4)zaangażowanie się ucznia w różne formy pracy społecznej m. in. na rzecz szkoły i środowiska.


Ustalenia końcowe

§ 66

Wewnątrzszkolny System Oceniania nie dotyczy religii, dla której podstawy oceniania regulują odrębne przepisy.


§ 67

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych zasadach obowiązują przepisy zawarte w Rozpo-rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z póź. zm ).


§ 68

Wszystkie sprawy szczegółowe nie uregulowane niniejszym dokumentem oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostatecz-na.


§ 69

Wewnątrzszkolny System Oceniania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza wszedł w życie z dniem podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną 2 grudnia 1999 roku z póź-niejszymi zmianami.


ROZDZIAŁ XI

Egzamin maturalny

§ 70

1.Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego.
2.Egzamin maturalny sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań, które stanowią podstawę do przeprowadzania egzaminu maturalnego.
3.Egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
4.Szkoła przeprowadza egzamin maturalny na podstawie odrębnych przepisów.
5.Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku.
6.Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej.


§ 71

1.Uczeń lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa pisemną deklarację. Uczeń, który przystępuje do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach  dyrektorowi szkoły, którą ukończył.
2.Termin składania deklaracji, o której mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3.Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
4.Egzamin maturalny obejmuje przedmioty obowiązkowe i dodatkowe.
5.Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych może być zdawany na poziomie pod-stawowym albo na poziomie rozszerzonym.
6.Wyboru poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w części ustnej i części pi-semnej zdający dokonuje w deklaracji, o której mowa w ust. 1.


§ 72

1.Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egza-minu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psy-chofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psy-chologicznopedagogicznej, w tym także niepublicznej poradni specjalistycznej, określonej w ustawie.
2.W przypadku absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidual-nych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3.Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno     pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny i nie wcześniej niż na cztery lata przed terminem egzaminu maturalnego.
4.Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją, o któ-rej mowa w § 71 ust. 1.
5.Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
6.Absolwenci, o których mowa w ust. 1, w przypadku, gdy głębokość zaburzenia grafii unie-możliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny arkusza egzaminacyjnego, mają prawo do korzystania w części pisemnej egzaminu maturalnego z komputera lub maszyny do pisa-nia.


§ 73

1.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytuł odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzamina-cyjnego.
2.Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania.
3.Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku.
4.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzami-nu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolnio-na”, a także zamieszcza się adnotację o posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu maturalnego 100% punktów.
5.Wykaz olimpiad przedmiotowych, o których mowa w ust. 1, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej.


§ 74

1.Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przed-miotu obowiązkowego otrzymał przynajmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z eg-zaminu na danym poziomie.
2.Wyniki uzyskane z części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.
3.Wynik części ustnej egzaminu maturalnego ustalony przez zespół przedmiotowy uznaje się za ostateczny.
4.Wynik części pisemnej egzaminu maturalnego ustalony przez komisję okręgową uznaje się za ostateczny.
5.Na wniosek zdającego sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny, w tym także karta od-powiedzi, udostępniane są zdającemu do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dy-rektora komisji okręgowej.


§ 75

1.Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w okresie pięciu lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego.
2.Po upływie pięciu lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego zdający, o którym mowa w ust. 1,  zdaje egzamin maturalny w pełnym zakresie.
3.Zdający, który zdał egzamin maturalny, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu matu-ralnego w następnych latach, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z jednego lub więcej przedmiotów, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmio-tów lub zdania egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów dodatkowych.


§ 76

1.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (przedmiotów) zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 70 ust. 6, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor komisji okręgowej może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu (przedmiotów) w dodatko-wym terminie.
2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, absolwent lub jego rodzice (prawni opiekunowie) skła-dają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, najpóź-niej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazu-je wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi komisji okręgowej naj-później następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
3.Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
4.Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin maturalny przeprowadzany jest zgodnie z harmonogramem i w miejscu ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej.


§ 77

1.Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez komisję okręgową, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez ko-misję okręgową, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.Świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw dojrzałości dla każdego zdającego komisja okręgowa przekazuje dyrektorowi szkoły, w której zdający zdawali egzamin maturalny lub upoważnionej przez niego osobie, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Termin przekazania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej.
4.W szkole świadectwa dojrzałości przekazuje zdającym wychowawca w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, a po tym terminie świadectwa wydaje się w sekretariacie szkoły. Aneksy do świadectw dojrzałości wydaje się w sekretariacie szkoły w tym samym terminie co świadectwa dojrzałości.


ROZDZIAŁ XII

Tradycje i ceremoniał liceum

§ 78

1.Za ważny element w procesie dydaktyczno–wychowawczym szkoły uznaje się poszanowa-nie tradycji liceum i jego historii.
2.Szkoła posiada sztandar, ufundowany przez rodziców uczniów liceum. Sztandar jako sym-bol liceum przechowuje się w wyznaczonym do tego miejscu, zabezpieczającym go przed zniszczeniem.
3.Sztandar towarzyszy uroczystościom odbywającym się w szkole i poza nią, wymagającym podkreślenia ich podniosłego charakteru. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
4.Poczet sztandarowy składa się z uczniów szkoły wyróżniających się osiągnięciami w nauce i wzorowym zachowaniem. Jego skład ustala rada pedagogiczna.
5.Do ceremoniału szkoły należą w szczególności:

1)rozpoczęcie  każdego roku szkolnego;
2)wykład inauguracyjny dla klas pierwszych;
3)ślubowanie klas pierwszych;
4)wieczory poezji patrona szkoły A. Mickiewicza;
5)„Ostatnia lekcja” dla klas trzecich;
6)bal studniówkowy, rozpoczynający się polonezem;
7)święto szkoły;
8)uroczyste wręczenie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły.

6.Do obowiązków ucznia należy m. in. podkreślenie uroczystym strojem szkolnym charakteru uroczystości, o których mowa w ust. 5 oraz innych uroczystości wskazanych przez dyrektora szkoły.
7.Zachowanie uczniów uczestniczących w uroczystościach szkolnych powinno odpowiadać charakterowi tych uroczystości i celom jakim one służą.

ROZDZIAŁ XIII

Postanowienia końcowe

§ 76

1.Szkoła używa pieczęci okrągłej i stempla, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
4.Zmiany postanowień Statutu Szkoły wprowadza się w drodze uchwały rady pedagogicznej.Follow Us

 

WM Nagroda Jakości

Olsztyn - Portal Miejski

BIP

Muzyczna Scena Jedynki