Informujemy, że nasza szkoła w ramach zgłoszonego projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn: „Szkolny ogród dydaktyczny – nowe otwarcie”, otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 000,00zł ( dwa tysiące zł) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Całkowity koszt kwalifikowany zadania to 3 200,00zł (trzy tysiące dwieście złotych) Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na zakup niezbędnych narzędzi ogrodniczych i roślin, które odmłodzą i uzupełnią istniejące nasadzenia. Ponadto pozwoli na : ciągłość w pielęgnacji ogrodu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii, podniesienie bioróżnorodności flory, zwiększenie bioróżnorodności fauny, stworzenie przestrzeni przyjaznej zwierzętom.

W/w zadanie współrealizowane było przez:

- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie w zakresie konsultacji projektowych dot. nasadzeń roślinnych,

- Radę Rodziców przy I LO Olsztyn w zakresie współfinansowania projektu,

- Samorząd Uczniowski w zakresie udziału w pracach porządkowych i pielęgnacyjnych.

W przyszłości zamierzamy szkolny ogród dydaktyczny wyposażyć w tablice informacyjne: siedliska dla zwierząt, ptaków, płazów, owadów; lapidarium i wiatę dydaktyczną.