Kandydaci aby wypełnić wniosek naborowy muszą wejść na poniższy link i wypełnić formularz. Wydrukowany formularz można dostarczyć osobiście do szkoły w godzinach 8.00-14.00 w dni powszednie;  bądź wysłać skan lub zdjęcia na adres mailowy szkoły lub skrzynkę epuap.

 

W OPRACIU O HARMONOGRAM REKRUTACJI OPUBLIKOWANY PRZEZ MEN PODAJĘ HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W I LO w OLSZTYNIE NA ROK 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do I LO wraz z dokumentami z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych.

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego i międzynarodowego.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

4

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.

I termin[1] 30 czerwca 2020 r. godz 10:00 Aula

5

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

6  lipca  2020 r. godz. 10.00

6

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

8

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 sierpnia 2020 r.

10

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do I LO.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

11

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

12

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

 

[1]    Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 5.