Kandydaci aby wypełnić wniosek naborowy muszą wejść na poniższy link i wypełnić formularz. Wydrukowany formularz można dostarczyć osobiście do szkoły w godzinach 8.00-15.00 w dni powszednie.

 

W OPRACIU O HARMONOGRAM REKRUTACJI OPUBLIKOWANY PRZEZ MEN PODAJĘ HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W I LO w OLSZTYNIE NA ROK 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do I LO wraz z dokumentami z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych.

(prosimy dostarczać dokumenty w koszulce)

od 16 maja 2022 r.

do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

2

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego i międzynarodowego 

(prosimy dostarczać dokumenty w koszulce)

od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00

3

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. I termin[1] 8 czerwca 2022 r. godz 10:00 Aula I LO

4

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych. 15  czerwca  2022 r. godz. 10.00

5

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r. do godz. 12.00

6

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 13 lipca 2022 r.

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 19 lipca 2022 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 20 lipca 2022 r.

9

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do I LO.

do 22 lipca 2022 r. do godz. 15,00

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2022 r. - do godz. 14.00

11

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

26 lipca 2022 r.

12

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowym. do 27 lipca 2022 r.

 

[1]    Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż 17 czerwca 2022 r.