Misja szkoły

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest kształcenie niezależnych, komunikatywnych, otwartych, współpracujących, refleksyjnych, kreatywnych, ciekawych i odpowiedzialnych młodych ludzi, którzy rozwijają swoją wiedzę i umiejętności przez całe życie. Nasi uczniowie są aktywnymi członkami współczesnego społeczeństwa. Są w stanie wyznaczyć sobie cele i osiągnąć je dla dobra społeczności. Dzięki temu młodzi obywatele rozumieją potrzebę niesienia pomocy innym i są gotowi wziąć udział w procesie tworzenia nie tylko siebie jako jednostek, ale także dla dobra społeczności. Nasi uczniowie wiedzą, jak wykorzystać swoje umiejętności akademickie i społeczne w różnych rodzajach aktywności. Dlatego naszą misją jest zapewnienie każdemu uczniowi optymalnego potencjału edukacyjnego i osobistego poprzez zapewnienie bezpiecznego, tolerancyjnego, sprawiedliwego i opiekuńczego środowiska uczenia się, które buduje silne podstawy rozwoju postaci i uczenia się przez całe życie. Nasza szkoła jest przyjaznym, pełnym szacunku i dobrze wyważonym miejscem, które przy wsparciu wszystkich członków społeczności szkolnej zachęca uczniów do stania się pryncypialnymi, opiekuńczymi i otwartymi osobami dorosłymi. Nasze podejście polega na pomaganiu młodym uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań, pasji i kompetencji akademickich w celu przygotowania ich do aplikowania na uniwersytety na całym świecie.

 

Mission statement of the school

Our school’s mission is to educate independent, communicative, open, cooperative, reflective, creative, curious and responsible young people who develop their knowledge and skills throughout their life. Our students are active members of a contemporary society. They are able to set targets for themselves and achieve them for the good of the community. Thanks to it, young citizens understand the need to help others and are willing to to take part in the process of creating not only themselves as individuals but also the community better. Our students know how to take advantage of their academic and social skills in their different types of activity. Therefore our mission is to ensure each student achieves optimal educational and personal potential by providing a safe, tolerant, fair and nurturing learning environment, which builds a strong foundation for character development and lifelong learning. Our school is a friendly, respectful and well-balanced place, which with the support of all members of the school community encourages students to become principled, caring and open-minded adults. Our approach is to help young learners develop their interests, passions and academic competence in order to prepare them to apply for universities all over the world.